ข้อตกลงในการใช้บริการ

1. ข้อตกลง

เว็บไซต์ RYT9.COM (“เว็บไซต์”) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด (“อินโฟเควสท์”) ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (“ผู้ใช้บริการ”) โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้ เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

2. บริการและข้อมูล

2.1 RYT9.COM เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (“ข้อมูล”)

2.2 อินโฟเควสท์เป็นเจ้าของข้อมูลและสิทธิทั้งปวงใน ข้อมูล หรือได้รับสิทธิจากบุคคลอื่นในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ ผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นเจ้าของ ข้อมูลเหล่านั้น

2.3 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้งหลายอาจมีสิทธิใน ข้อมูลที่จัดให้  ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึง การเก็บหรือการเผยแพร่ต่อข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่อินโฟเควสท์หรือผู้ให้ข้อมูลรายนั้นๆ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

2.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ที่คล้ายคลึงกับที่มีอยู่ใน ข้อมูล และผู้ใช้บริการ ตกลงที่จะปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวที่แจ้งให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวและกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าวนั้น

2.4     ผู้ใช้บริการสามารถใช้ข้อมูลฯ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

อินโฟเควสท์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราจึงมีโนบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ จะต้องเก็บข้อมูลในส่วนของ ชื่อ และ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาชิกแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้และการนำไปใช้

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เราได้ทำการเก็บรวมรวบข้อมูลบางส่วนของท่าน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ อาทิ การสมัครสมาชิก หรือการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเฉพาะส่วน

ท่านยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือ ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของ เว็บไซต์ของเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรม สูญหาย หรือเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมไว้

เว็บไซต์ RYT9.COM จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้ส์ (Cookies)

เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น เราจึงใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การทำงานประสานระหว่างบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน และระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และระบบของเราเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของ ผู้ใช้บริการไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านออกจากระบบ

4. ลิงก์ (Link)

ลิงก์บางลิงก์ในเว็บไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ เว็บไซต์ ซึ่งเราจัดลิงก์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงก์ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวเอง

5. การเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์

ผู้ที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของตน(“ผู้เผยแพร่ข้อมูล”)บนเว็บไซต์ และ ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

5.1. ผู้เผยแพร่ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง และข้อมูลอื่นใด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ที่ต้องการเผยแพร่บน “เว็บไซต์” รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์

5.2. ผู้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันว่าเนื้อหาที่จัดส่งให้ อินโฟเควสท์เผยแพร่ ไม่มีเนื้อหาภายใต้ใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือความยินยอม หรือสิทธิจากบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามกฏหมายเท่านั้น

5.3. ผู้เผยแพร่ข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้มีใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาต หรือผู้ได้รับความยินยอม หรือผู้ได้รับสิทธิ ในเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล ยังคงสิทธิความเป็นเจ้าของหรือการได้รับใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ สิทธิขาด ในเนื้อหาดังกล่าวทุกประการ แต่โดยการให้ อินโฟเควสท์ เผยแพร่เนื้อหานั้นบนเว็บไซต์ ผู้เผยแพร่ข้อมูลให้สิทธิโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่อินโฟเควสท์ในการคัดลอก แก้ไขตัดทอน เพิ่มเติม จัดเรียง และ/หรือ จัดเตรียม เนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเผยแพร่บน เว็บไซต์ และอนุญาตให้ผู้ใช้งาน สามารถเรียกดู คัดลอก ส่งต่อ และ/หรือ นำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้เผยแพร่ข้อมูล

5.4. อินโฟเควสท์ขอสงวนสิทธิในการปรับแก้เนื้อหาให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งผู้เผยแพร่ข้อมูลก่อนทำการปรับแก้เนื้อหาดังกล่าว

5.5. อินโฟเควสท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ทั้งนี้ความเห็นของอินโฟเควสท์ถือเป็นที่สิ้นสุด

5.6. อินโฟเควสท์ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้รับจากผู้เผยแพร่ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว

5.7. อินโฟเควสท์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบน เว็บไซต์ ทั้งนี้หากอินโฟเควสท์พบหรือสงสัย ว่าเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่บน เว็บไซต์อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อินโฟเควสท์ สามารถหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า อินโฟเควสท์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่ หรือหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว

5.8. อินโฟเควสท์ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง บน เว็บไซต์ ทั้งนี้หากอินโฟเควสท์ พบ สงสัย หรือได้รับคำร้องว่าเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่บน เว็บไซต์อาจเข้าข่ายการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง อินโฟเควสท์ สามารถหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวทันที่โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเผยแพร่ หรือหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว

6. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ให้ข้อมูล และ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง อินโฟเควสท์ (รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทตัวแทน บริษัทสาขา และพนักงาน) ให้พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ หรือการฟ้องร้องใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายหรือค่าธรรมเนียมกฎหมายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือ การให้ข้อมูลโดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่นของผู้ใช้

7. การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

อินโฟเควสท์ไม่มีความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของ เว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต อินโฟเควสท์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาใน เว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงก์จากเว็บไซต์เหล่านั้น ถึงแม้ว่า อินโฟเควสท์จะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี อินโฟเควสท์จะไม่จำกัดความรับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลในทางที่ไม่สุจริตโดย อินโฟเควสท์เองหรือในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต หรือความเสียหายส่วนตัวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อโดยตรงของ อินโฟเควสท์เท่านั้น อินโฟเควสท์จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำ เว็บไซต์นี้แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ การเข้าถึง เว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์แต่ประการใด อินโฟเควสท์ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์ จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ