สวนดุสิตโพล: การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 08:42 น. —สวนดุสิตโพล

ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม นับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ 2 การทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็เป็นที่จับตา ที่มา: สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน

มองของประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของนักการเมืองที่อยู่ในสภาและนอกสภาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมอยู่ในขณะนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,263 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562
สรุปผลได้ ดังนี้
1. การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนชื่นชม
อันดับ 1  ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต        58.90%
อันดับ 2  ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหา มีผลงาน       44.34%
อันดับ 3  เสียสละ ทุ่มเท เป็นกลาง ตรงไปตรงมา       34.74%
อันดับ 4  เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน เป็นปากเป็นเสียง     33.33%
อันดับ 5  เข้าถึง ใกล้ชิดประชาชน ดูแลสม่ำเสมอ       14.99%
2. การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง
อันดับ 1  ขายเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง       40.04%
อันดับ 2  ไม่ทำงาน ดีแต่พูด               38.63%
อันดับ 3  ทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง       32.48%
อันดับ 4  ทำงานช้า ไม่มีประสิทธิภาพ            29.50%
อันดับ 5  ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่     24.32%
3. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “นักการเมือง” ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1  เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี        42.92%
อันดับ 2  ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์      39.32%
อันดับ 3  มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม           37.28%
อันดับ 4  ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย           18.30%
อันดับ 5  เลิกเล่นเกมการเมือง ช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย    15.81%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ