ครม.อนุมัติร่างพ.ร.ฎ.-กฎกระทรวงเพื่อให้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับสมบูรณ์

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 3, 2019 16:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายที่สมบูรณ์ ดังนี้ 1.ร่างพระราชกฤษฎีการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... 2.ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ ... 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ ...

สำหรับร่างพระราชกฎษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... เป็นการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากฐานภาษีตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดย 1.ลดภาษีในอัตรา 50% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย เช่น ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาได้มาจากมรดก โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2562 และที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้ารวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า

2.ลดภาษีในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย เช่น

1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น สถาบันการเงินประชาชน บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของหน่วยงาน

2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรมเป็นวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน รวมทั้งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันได้รับอนุญาตก่อสร้าง

3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษา

5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานบริการประชาชนทั่วไป เช่น ลานเล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้จะเป็นการช่วยลดภาระของประชาชน ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะผู้จัดเก็บภาษีจะสูญเสียรายได้ประมาณ 2,700 ล้านบาท แต่ในภาพรวมจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ประมาณ 39,420 ล้านบาท

สำหรับร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ....เป็นการงดเบี้ยปรับภาษีคงชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย

ส่วนร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.... เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฐานภาษีตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก พ.ศ. 2562 เช่น

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่อยู่อาศัย มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.3% ของฐานภาษี

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือที่เป็นที่อยู่อาศัย มีอัตราภาษีไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี

3.สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ มีอัตราภาษีไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ