การลงคะแนนรับรองข้อเสนอเลื่อนกำหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai

ข่าวการเมือง Tuesday June 23, 2020 18:45 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงคะแนนรับรองข้อเสนอเลื่อนกำหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai จาก 20 ตุลาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 เป็น 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ตามที่รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสนอต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 Dubai จึงได้ยื่นข้อเสนอเลื่อนกำหนดการจัดงานต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ จาก 20 ตุลาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 เป็น 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 โดยข้อเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกสมัชชาใหญ่ จำนวน 2 ใน 3 ซึ่งองค์การนิทรรศการนานาชาติได้เห็นชอบกับข้อเสนอของรัฐบาลอาหรับเอมิเรตส์และกำหนดให้ประเทศสมาชิกสมัชชาใหญ่ดำเนินการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ขององค์การนิทรรศการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ดศ. จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ จัดงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง

อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้แทนไทยที่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในองค์การนิทรรศการนานาชาติได้ลงคะแนนรับรองข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ผ่านระบบออนไลน์แล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 และองค์การนิทรรศการนานาชาติได้มีหนังสือแจ้งว่าสมาชิกในสมัชชาใหญ่ได้ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 แล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จึงถือเป็นการรับรองข้อเสนอในการเลื่อนกำหนดจัดงาน World Expo 2020 Dubai เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 และยังคงใช้ชื่องานว่า “Expo 2020 Dubai”

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มิถุนายน 2563


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ