การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ

ข่าวการเมือง Wednesday December 11, 2019 19:06 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (The Government of the United Arab Emirates : UAE) ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ ลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ/พิเศษ รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฯ ทั้งนี้ ในกรณีมอบหมายผู้แทนให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าว และให้ กต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามมารถดำเนินการได้โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (กรณีคนชาติไทย) และผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษ (กรณีคนชาติ UAE) เดินทางเข้า ออก และแวะผ่านดินแดนของแต่ละฝ่ายโดยไม่ต้องมีการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียม โดยให้พำนักอยู่ในดินแดนของ UAE หรือราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามาใน UAE หรือราชอาณาจักรไทย

การให้สิทธิประโยชน์ความตกลงฯ มีดังนี้

1. ให้คู่ภาคีทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง (ฝ่าย UAE ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษของ UAE ที่มีอายุใช้ได้ และคนชาติของราชอาณาจักรไทยที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรไทยที่มีอายุใช้ได้) เดินทางเข้า ออก และแวะผ่าน ดินแดนของแต่ละฝ่าย โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียม

2. ให้ UAE อนุญาตให้คนชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการพำนักอยู่ในดินแดนของ UAE เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามาใน UAE

3. ให้ไทยอนุญาตให้คนชาติของ UAE ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางพิเศษพำนักอยู่ในดินแดนของราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางการทูตเป็น ลายลักษณ์อักษรและมีผลใช้บังคับโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกความตกลงให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ