ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 18:22 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. …. เพื่อยกเลิกคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ รวม 13 คดีความผิด

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ยกเลิกคดีความผิดทางอาญาที่กำหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จำนวน 5 คดีความผิด ดังนี้

คดีความผิดอาญาตามกฎกระทรวงฯ

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา

(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

คดีความผิดอาญาตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่ ยธ. เสนอ

(1) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

(2) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(3) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

(4) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

(5) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

(6) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(7) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(8) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(9) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(10) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(11) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

(12) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

(13) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา

(14) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(15) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(17) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(18) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

(19) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ