ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 18:20 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ กำหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบพิเศษข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ