ผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 และการดำเนินงานเพื่อผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

ข่าวการเมือง Tuesday November 26, 2019 17:55 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

2. มอบหมายให้ ทส. โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

3. มอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และการจัดทำเอกสารวิชาการ (Nomination Dossier) แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด

โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงบประมาณไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมีสาระสำคัญ คือ ที่ประชุมมีมติรับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย คือ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และมีมติให้ส่งกลับเอกสาร (Referral) กรณีการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยให้ไทยดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวขอบเขตการนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา และการแก้ไขข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของพื้นที่ดังกล่าว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว สรุปได้ ดังนี้

ประเด็น - ผลการดำเนินการ

การปรับปรุงแนวขอบเขตการนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา

ผลการดำเนินการ

ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงด้านเทคนิคในเรื่องการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา ในการประชุมหารือด้านเทคนิคระหว่างไทยและเมียนมา เมื่อวันที่ 25 -26 เมษายน 2562 โดยเห็นพ้องให้มีการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและได้ร่วมกันลงนามบันทึกการหารือฯ (Agreed Minutes)

การแก้ไขข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินการ

หน่วยงานของไทยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามข้อเรียกร้องของชุมชนกะเหรี่ยง เช่น การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ การบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนกะเหรี่ยงในด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค การเกษตร และการศึกษา รวมทั้งได้จัดทำข้อตกลงประชาคมร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อทำความเข้าใจว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานจะไม่มีการโยกย้ายชุมชนและประชาชนที่อยู่เดิมออกจากพื้นที่

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ