ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:14 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 1. สำนักบริหารกลาง 2. กองสิทธิบัตร 3. กองสิทธิบัตรออกแบบ 4. สำนักกฎหมาย 5. สำนักเครื่องหมายการค้า 6. สำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 7. สำนักลิขสิทธิ์ 8. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 1. สำนักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ) 2. กองสิทธิบัตร (คงเดิม) 3. กองสิทธิบัตรออกแบบ (คงเดิม) 4. กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ) 5. กองเครื่องหมายการค้า (เปลี่ยนชื่อ) 6. กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (เปลี่ยนชื่อ)7. กองลิขสิทธิ์ (เปลี่ยนชื่อ)

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

8. กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (เปลี่ยนชื่อ)

9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตั้งใหม่)

10. กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ตั้งใหม่)

11. กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา (ตั้งใหม่)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ