ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:13 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการกรม 2. กองนิติการ 3. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 4. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 5. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด 6. สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 7. สำนักชั่งตวงวัด 8. สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ 9. สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า 10. สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ 1. สำนักงานเลขานุการกรม (คงเดิม) 2. กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ) 3. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 (คงเดิม) 4. กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (ปรับหน้าที่และอำนาจ)

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

5. กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด (ปรับหน้าที่และอำนาจ)

6. กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า (เปลี่ยนชื่อ)

7. กองชั่งตวงวัด (เปลี่ยนชื่อและปรับหน้าที่และอำนาจ)

8. กองตรวจสอบและปฏิบัติการ (เปลี่ยนชื่อ)

9. ยุบเลิก

10. กองสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ (เปลี่ยนชื่อ)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ