แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 18:17 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงยุติธรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก รวม 7 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อ

นายสมคิด จันทมฤก ตำแหน่ง รองปลัด มท. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น โฆษก มท.

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ มท. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองโฆษก มท.

นายทรงกลด สว่างวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสำนักงานปลัด มท. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยโฆษก มท.

นายชานน วาสิกศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัด มท. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยโฆษก มท.

คำสั่งอ้างอิง

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2214/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงพลังงาน

นายวัชระ กรรณิการ์ ตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น โฆษก พน.

คำสั่งอ้างอิง

คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 30/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกระทรวงพลังงาน

กระทรวงยุติธรรม

รายชื่อ

นายวัลลภ นาคบัว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น โฆษก ยธ.

พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ตำแหน่ง รองปลัด ยธ. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองโฆษก ยธ.

คำสั่งอ้างอิง

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 281/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ รวม 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1. นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562

2. นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

4. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวม 2 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ดังนี้

1. นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ

2. นางณัฐนันท์ อัศวเลิศศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

5. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายปิยะมิตร ศรีธรา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

6. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวม 6 คน ดังนี้

1. นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ

2. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายธาดา เตียประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายชิดชนก เหลือสินทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

7. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แทนผู้ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ