ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:23 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ 1. กำหนดวันใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 2. กำหนดประเภทรถแทรกเตอร์ใช้แล้วทางการเกษตรสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักร (1) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบล้อยาง พิกัดอัตราศุลกากร 8701.30.00.000 (2) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 18 กิโลวัตต์ พิกัดอัตราศุลกากร 8701.91.10.000 (3) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ 19 – 37 กิโลวัตต์ พิกัดอัตราศุลกากร 8701.92.10.000

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

สาระสำคัญของร่างประกาศ
ประเด็น - รายละเอียด

(4) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ 38 – 75 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.93.10.000

(5) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ 76 – 130 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.94.10.000

(6) รถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเกินเครื่องยนต์เกิน 130 กิโลวัตต์

พิกัดอัตราศุลกากร 8701.95.10.000

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ